Korespondencja

Korespondencję do iNET group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, można skutecznie dostarczyć w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

  1. Osobiście w ręce upoważnionego do odbioru pracownika biura firmy, za potwierdzeniem odbioru.
  2. Poleconą przesyłka listową lub przesyłką kurierską na adres korespondencyjny firmy: ul. Kolista 25/109, 40-486 Katowice
  3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@inetgroup.eu z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości, przy czym wiadomość musi zostać podpisana podpisem elektronicznym.

Korespondencja dostarczona w inny niż jeden z w/w sposobów nie będą uważana za skutecznie dostarczoną.

 

Oferty

Oferty do iNET group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, można skutecznie składać w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

1. osobiście w ręce upoważnionego do odbioru pracownika biura firmy, za potwierdzeniem odbioru.

2. poleconą przesyłka listową lub przesyłką kurierską na adres korespondencyjny firmy: ul. Kolista 25/109, 40-486 Katowice, z wyraźnym dopiskiem na kopercie "Oferta".

3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@inetgroup.eu z żądaniem potwierdzenia dostarczenia wiadomości, przy czym tytuł wiadomości musi rozpoczynać się od słowa: Oferta oraz być podpisana podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do składania oferty.

Oferty dostarczone w inny niż jeden z w/w sposobów nie będą uważane za skutecznie dostarczone.

iNET group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie 30 dniowy termin odpowiedzi na dostarczone oferty